Միջսենյակային դռների մեծածախ վաճառք

Միջսենյակային դռների մեծածախ վաճառք Ղազախստանում, Ադրբեջանում

 «Վալստա»ընկերությունը միշտ ուրախ էհամագործակցել օտարերկրյանորգործընկերներիհետ, որոնցհամար մենքպատրաստենքապահովելարտադրանքիևծառայություններիբարձրորակը, նաևառաջարկելճկունպայմաններևգներ:

 

Ներկայումս մենք նախատեսում ենքմիջսենյակայինդռներիմեծածախվաճառքիրականացնելԱՊՀերկրների ընկերություններիհամար.Ղազախստանում, Ուզբեկստանում, Թուրքմենստանում, Ադրբեջանում, Ղրղզստանում, Տաջիկստանում, Հայաստանում:

Բոլորգործընկերներինտրամադրվումենմեծզեղչեր, իսկՄաքսայինմիությաներկրների (Ղազախստան, Հայաստան, Ղրղզստան) գործընկերներիհամարնախատեսվածենԱԱՀ-իփոխհատուցմանհամարհարմարմեխանիզմներ:

 

Դռներիառաքմանփուլերիընթացակարգը.

  • Դռներիխմբաքանակիպատվերիձևակերպում:
  • Նախավճարիստացում, դրաչափըկախվածէհամագործակցությանժամկետիցևպայմանագրիպայմաններից:
  • Պատվերի կատարման մեկնարկ արտադրությունում:Հայտերիկատարմանմիջինտևողությունըկազմումէ 14 օրևկարողէփոփոխվել` կախվածպատվերիհրատապությունից:
  • ՊատրաստլինելուդեպքումխմբաքանակըառաքվումէտրանսպորտայինընկերությանկամՊատվիրատուիմեքենայով:Տրանսպորտիբեռնումնիրականացվումէպալետայինեղանակով` բեռիկնքմամբ:

Ցանկացածժամանակկարողեքհետևել, թեորփուլումէգտնվումպատվերիկատարումը:Մերմենեջերներըմշտապեսկապիմեջենգտնվում` վճարմանընդունման,աշխատանքիկատարման, առաքմանկազմակերպմանընթացքիհարցերով:

 

Գործընկերներինտրամադրվումէգովազդայինարտադրանք, գույներիևշպոններինմուշներ:Նաևառկաենցուցադրականնմուշներիտրամադրմանծրագրեր:

 

«Վալստա» ընկերությանհետհամագործակցությունըլավեկամուտստանալուլավհնարավորությունէ` ձերտարածաշրջանումորակյալդռներիրացնելումիջոցով:

Մեծածախվաճառքիգնացուցակներիևպայմանագրինմուշիտրամադրմանհամարլրացրեքստորևբերվածձևը.

 

 

Մեր մենեջերները պատրաստ են պատասխանել ձեր բոլոր հարցերին հետևյալ հեռախոսահամարներով. +7 (49232)7-57-32; +7 (930)748-88-81